WONDER SPRING ยินดีนำเสนอ น้ำดื่มบรรจุขวดที่มีแบรนด์เป็นช่ือองค์กรของคุณเอง ในรูปแบบของภาชนะบรรจุขวดพลาสติกใส (PET) ที่ใส่ใจในคุณประโยชน์ของน้ำดื่ม ควบคู่ไปกับบรรจุภัณฑ์และฉลากที่สวยงาม โดยให้บริการจัดหารูปแบบขวดและออกแบบฉลากและดำเนินการขอ อย.ให้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย นอกเหนือจากบรรจุภัณฑ์และฉลากที่สวยงามง่ายต่อการจดจำแล้ว สิ่งสำคัญที่เป็นองค์ประกอบหลักที่ WONDER SPRING ตระหนักและให้ความสำคัญก็คือ

          "คุณประโยชน์ของน้ำจากกระบวนการผลิตที่ใส่ใจ และสะอาดทุกขั้นตอน"